Magyarország

egyeni_vallalkozasAz egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy vagy külföldinek minősülő külföldi állampolgár gazdasági tevékenysége. E törvény alkalmazásában gazdasági tevékenység az üzletszerűen

 • ellenérték fejében, nyereség- és vagyonszerzés céljából, rendszeresen – folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenység.

Egyéni vállalkozás alapítására az a belföldi természetes személy jogosult, aki cselekvőképes, lakóhelye van, és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából.

Egyéni vállalkozás – kivétel a mezőgazdasági termelőtevékenység és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás – vállalkozói igazolvány birtokában gyakorolható.
A vállalkozói igazolványt kérelemre – az erre rendszeresített egységes nyomtatvány kitöltésével -, a vállalkozó székhelye szerint illetékes önkormányzat Okmányirodája adja ki.

A kérelemben fel kell tüntetni : 

 • az egyéni vállalkozó nevét, leánykori nevét,
 • születési helyét és idejét,
 • anyja nevét,
 • székhelyét, telephelyeit, fióktelephelyeit,
 • tevékenységi körét és főtevékenységének megnevezését.

A kérelemhez mellékelni kell:

 1. a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok:
  • valamely foglalkozástól eltiltás,
  • meghatározott, a tevékenységre előírt foglalkoztatási tilalom alá esik,
  • gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja,
  • akinek a korábban kiadott vállalkozói igazolványát visszavonták, a tartozás kiegyenlítéséig,
 2. akinek adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása van.
 3. hatósági igazolást arról, hogy a kérelmezővel szemben nem állnak fenn a törvényben meghatározott kizáró okok,
 4. a jogszabályban előírt képesítés meglétét igazoló okiratot, amennyiben a kérelmező meghatározott képesítéshez kötött tevékenységet kíván folytatni,
 5. jogszabályban előírt más hatóság engedélyét, amennyiben a tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti,
 6. a kérelmező nyilatkozatát az adószám, és ha adóazonosító jellel nem rendelkezik, az annak megállapításához szükséges – külön jogszabályban meghatározott – adatokról
 7. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
 8. telephely tulajdonjogát illetve bérleti jogát igazoló okirat
 9. személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

Az eljárás illetékköteles.

Ezek benyújtása után az illetékes Okmányiroda a kérelmező helyett az érintett szervezetektől haladéktalanul beszerzi:

 • az egyéni vállalkozó adószámát, szükség esetén adóazonosító jelét,
 • statisztikai számjelét.

Az egyéni vállalkozó csak egy vállalkozói igazolványt kaphat. Az igazolvány alapján több tevékenységet folytathat és több telephelyet, fióktelephelyet (üzletet, termelő-, szolgáltató egységet) tarthat fenn.

A vállalkozói igazolvány kiadása csak akkor tagadható meg, ha a kérelem teljesítése jogszabályba ütközik.

Nem kaphat vállalkozói igazolványt:

 1. akit gazdasági, vagyon elleni vagy a közélet tisztaságát sértő bűncselekmény miatt jogerősen, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek;
 2. akit egyéb szándékos bűncselekmény miatt egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek.


A vállalkozói igazolványban fel kell tüntetni: 

 • az egyéni vállalkozó személyes adatait (nevét, leánykori nevét, születési idejét, helyét, állampolgárságát, anyja nevét),
 • székhelyét, telephelyét (telephelyeit, fióktelephelyeit),
 • tevékenységének megnevezését, illetve tevékenységi körét,
 • adószámát és nyilvántartási számát.

Az egyéni vállalkozó tevékenységét az egyéni vállalkozói igazolvány birtokában kezdheti meg, és az abban meghatározott tevékenység keretei között folytathatja.
Az egyéni vállalkozó köteles személyesen közreműködni a tevékenység folytatásában.
Az egyéni vállalkozó alkalmazottat, bedolgozót, segítő családtagot és középfokú szakoktatási intézményi tanulót foglalkoztathat.

Az egyéni vállalkozó a tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával, korlátlanul felel.
Természetes személy csak egy egyéni vállalkozást alapíthat és egyidejűleg nem lehet gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja.

Az egyéni vállalkozó vállalkozási egységét cégtáblával köteles megjelölni.

Megszűnik az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának joga, ha:

 1. az egyéni vállalkozó igazolványát visszaadja;
 2. az igazolványt a jegyző visszavonta;
 3. az egyéni vállalkozó meghal, vagy cselekvőképességét elveszti, kivéve: ha vállalkozói tevékenységét özvegye vagy örököse; cselekvőképességének elvesztése esetén pedig az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képviselője folytatja (ha megfelel a törvényben előírt feltételeknek). Ezt három hónapon belül a jegyzőnek be kell jelenteni.

Az egyéni vállalkozó – kérelmére – a cégjegyzékbe egyéni cégként bejegyezhető. Az egyéni cég nem jogi személy.

A cégbírósághoz intézett bejelentésre, eljárásra a bírósági cégnyilvántartásról szóló jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.